สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับหัวหนอง
2. เด็กหญิงวิสา  จิประพันธ์
 
1. นายธนะรัตน์  ภูครองแง้
2. นางสาวปราณี  ใจภักดี